hur.cn - 华软网

 热门搜索

c程序

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2011/8/11
各位哥哥,给我看一下下面的程序,怎么顺序排不了啊,谢谢

#include<stdio.h>
void main()
{
void swap(int a[],int n);
int *p1,i,a[10];
p1=a;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",p1++);
swap(a,10);
p1=a;
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d",*p1++);
}
void swap(int a[],int n)
{
int temp,i,j;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
for(j=0;j<n-1-i;j++)
{
if(a[j]<a[j+1])
{
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+i]=temp;
}
}
}
}---华软 网友回答---
C++">
#include <stdio.h>

void main()
{
void swap(int a[],int n);
int *p1,i,a[10]={ 0, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 };;
p1=a;
// for(i=0;i<10;i++)
// scanf("%d",p1++);
swap(a,10);
p1=a;
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d",*p1++);
}
void swap(int a[],int n)
{
int temp,i,j;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
for(j=0;j<n-1-i;j++)
{
if(a[j]<a[j+1])
{
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp; // 原来是a[j+i]=temp, 错误
}
}
}
}


---华软网友回复---

---华软网友回复---
C++">#include "stdafx.h"

#include<stdio.h>
void main()
{
void swap(int a[],int n);
int *p1,i,a[10];
p1=a;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",p1++);
swap(a,10);
p1=a;
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d",*p1++);
}
void swap(int a[],int n)
{
int temp,i,j;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=i+1;j<n;j++)
{
if(a[i]<a[j])
{
temp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=temp;
}
}
}
}

---华软网友回复---
     
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。