hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 授权方式: 免费源码
 • 支付金币: 0个
 • 金币充值: 点击查看
 • 下载方法: 点击查看
 • 源码大小: 22000 KB
 • 评分等级: ★★★
 • 源码类别: 国内视频
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 整理录入: 昕晨
 • 更新时间: 2010/1/27 7:10:06

源码介绍    


eMobile-备件仓库管理需求


    工程管理部门配件仓库属于生产辅助仓库,仓库物品分为设备配件(一般是跟随机器设备的购买得到的配件)、耗材配件、工具配件、钢板配件以及设备附属资料文当等五种类型。主要业务是针对配件仓库材料的采购、配件生产领用、配件生产回收、配件月发生数量报表。
    该应用软件主要是针对这四种类型的材料进行安置、领用、回收管理。
1:基础信息管理
提供配件供应商、货位管理、设备、材料、工具、配件等管理。
(1) 货位管理:提供货架编码的设置。
(2) 设备、材料、工具、配件管理:提供基础信息[编码、规格、单位、数量、金额等]、设备相关资料文件、设备目前状态[报废/待修/正常]等管理。
(3) 设备相对应资料文档的管理。
(4) 配件供应商简单管理。
2:业务处理
(1) 设备、材料、工具、钢板等材料工具的领用以及回收业务管理。
(2) 设备、材料、工具、钢板等材料工具的月初结存、本月发生数量、月末结存数量。
(3) 材料最低库存警报设置。当配件库存量低于警戒库存时,提供采购信息。
3:报表查询
      (1)  设备、材料盘点。
      (2) 不同的属性颜色表达材料不同库存状态[低于/正常/超出]。
(5) 配件检索查询。
(6) 配件仓库各种材料领用,回收月报表。

配件仓库管理 (5 folders, 2 files, 1.38 KB, 22.22 MB in total.)
main_from.gif 724 bytes

DataBase (0 folders, 3 files, 2.58 MB, 2.58 MB in total.)
main_from.gif 724 bytes
spi.bak 2.58 MB

ico (0 folders, 3 files, 8.14 KB, 8.14 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
top.JPG 6.76 KB

SPI配件仓库开发文件 (11 folders, 121 files, 8.23 MB, 11.15 MB in total.)
borlndmm.dll 25.00 KB
main_from.gif 724 bytes
ProjectGroup_SPI.bpg 869 bytes
regsvr32.exe 9.77 KB
Shortcut to regsvr32.lnk 447 bytes
spi.cfg 386 bytes
spi.dof 1.20 KB
spi.dpr 4.68 KB
spi.exe 2.05 MB
spi.res 876 bytes
spi001.exe 1.09 MB
spiReport.dll 883.50 KB
ttf16.ocx 1.09 MB
TTFI6.ocx 1.34 MB
TTFIWZ6.dll 431.50 KB
UAbout.dcu 3.53 KB
UAbout.ddp 51 bytes
UAbout.dfm 5.90 KB
UAbout.pas 511 bytes
UCaiGou.dcu 12.50 KB
UCaiGou.ddp 51 bytes
UCaiGou.dfm 16.69 KB
UCaiGou.pas 6.65 KB
UconDataBase.dcu 3.64 KB
UconDataBase.dfm 1.55 KB
UconDataBase.pas 721 bytes
UeditPwd.dcu 5.83 KB
UeditPwd.dfm 1.68 KB
UeditPwd.pas 1.89 KB
UJieRuSPI_IN.dcu 11.16 KB
UJieRuSPI_IN.ddp 51 bytes
UJieRuSPI_IN.dfm 13.20 KB
UJieRuSPI_IN.pas 5.48 KB
ULongin.dcu 9.94 KB
ULongin.dfm 8.48 KB
ULongin.pas 6.18 KB
Umian.dcu 26.82 KB
Umian.ddp 51 bytes
Umian.dfm 406.12 KB
Umian.pas 20.90 KB
UOtherSPI.dcu 5.40 KB
UOtherSPI.ddp 51 bytes
UOtherSPI.dfm 4.89 KB
UOtherSPI.pas 1.69 KB
UOtherSPI_IN.dcu 4.26 KB
UOtherSPI_IN.ddp 51 bytes
UOtherSPI_IN.dfm 6.29 KB
UOtherSPI_IN.pas 990 bytes
UOtherSPIIN.dcu 12.21 KB
UOtherSPIIN.ddp 51 bytes
UOtherSPIIN.dfm 12.15 KB
UOtherSPIIN.pas 6.11 KB
UOtherSPIOut.dcu 12.57 KB
UOtherSPIOut.ddp 51 bytes
UOtherSPIOut.dfm 12.14 KB
UOtherSPIOut.pas 6.48 KB
UselectOutSPI.dcu 5.91 KB
UselectOutSPI.ddp 51 bytes
UselectOutSPI.dfm 3.50 KB
UselectOutSPI.pas 2.19 KB
UselPageNo.dcu 4.44 KB
UselPageNo.ddp 51 bytes
UselPageNo.dfm 4.11 KB
UselPageNo.pas 1.05 KB
USparePartsKind.dcu 3.54 KB
USparePartsKind.ddp 51 bytes
USparePartsKind.dfm 1.84 KB
USparePartsKind.pas 536 bytes
USPI_ACM.dcu 7.99 KB
USPI_ACM.ddp 51 bytes
USPI_ACM.dfm 9.09 KB
USPI_ACM.pas 3.69 KB
USPI_Doc.dcu 5.95 KB
USPI_Doc.ddp 51 bytes
USPI_Doc.dfm 7.49 KB
USPI_Doc.pas 2.34 KB
USPI_Expended.dcu 5.28 KB
USPI_Expended.ddp 51 bytes
USPI_Expended.dfm 4.78 KB
USPI_Expended.pas 1.67 KB
USPI_Others.dcu 3.30 KB
USPI_Others.ddp 51 bytes
USPI_Others.dfm 137 bytes
USPI_Others.pas 450 bytes
Uspi_SCOut.dcu 11.94 KB
Uspi_SCOut.ddp 51 bytes
Uspi_SCOut.dfm 14.22 KB
Uspi_SCOut.pas 5.97 KB
USPI_Sets.dcu 3.91 KB
USPI_Sets.ddp 51 bytes
USPI_Sets.dfm 2.72 KB
USPI_Sets.pas 876 bytes
USPI_Tools.dcu 5.25 KB
USPI_Tools.ddp 51 bytes
USPI_Tools.dfm 3.72 KB
USPI_Tools.pas 1.64 KB
UspiHuoJia.dcu 5.37 KB
UspiHuoJia.ddp 51 bytes
UspiHuoJia.dfm 3.34 KB
UspiHuoJia.pas 1.62 KB
UspiSC_IN.dcu 16.34 KB
UspiSC_IN.ddp 51 bytes
UspiSC_IN.dfm 18.48 KB
UspiSC_IN.pas 9.96 KB
USplash.dcu 3.46 KB
USplash.ddp 51 bytes
USplash.dfm 459.80 KB
USplash.pas 494 bytes
USPT_SteelPanel.dcu 5.45 KB
USPT_SteelPanel.ddp 51 bytes
USPT_SteelPanel.dfm 5.26 KB
USPT_SteelPanel.pas 1.73 KB
UStatus.dcu 4.45 KB
UStatus.ddp 51 bytes
UStatus.dfm 2.19 KB
UStatus.pas 1.20 KB
USuiJiSPI_IN.dcu 8.87 KB
USuiJiSPI_IN.ddp 51 bytes
USuiJiSPI_IN.dfm 15.08 KB
USuiJiSPI_IN.pas 4.13 KB

basicform (0 folders, 35 files, 135.87 KB, 135.87 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
Ubasic.dcu 3.28 KB
Ubasic.ddp 51 bytes
Ubasic.dfm 377 bytes
Ubasic.pas 455 bytes
UbasicOptform.dcu 12.15 KB
UbasicOptform.ddp 51 bytes
UbasicOptform.dfm 5.36 KB
UbasicOptform.pas 9.20 KB
UBasicYeWu.dcu 14.03 KB
UBasicYeWu.ddp 51 bytes
UBasicYeWu.dfm 8.42 KB
UBasicYeWu.pas 11.57 KB
UmdiBasic.dcu 3.54 KB
UmdiBasic.ddp 51 bytes
UmdiBasic.dfm 255 bytes
UmdiBasic.pas 756 bytes
UselectBasic.dcu 7.68 KB
UselectBasic.ddp 51 bytes
UselectBasic.dfm 2.26 KB
UselectBasic.pas 4.80 KB
UselectBasic01.dcu 4.75 KB
UselectBasic01.dfm 729 bytes
UselectBasic01.pas 2.30 KB
UselectStalls.dcu 6.28 KB
UselectStalls.dfm 7.83 KB
UselectStalls.pas 2.52 KB
UseletProgress.dcu 3.28 KB
UseletProgress.dfm 403 bytes
UseletProgress.pas 397 bytes
USPIOpt.dcu 8.70 KB
USPIOpt.ddp 51 bytes
USPIOpt.dfm 8.57 KB
USPIOpt.pas 4.38 KB

ConDataBase (0 folders, 30 files, 1.07 MB, 1.07 MB in total.)
conData.cfg 386 bytes
conData.dof 1.20 KB
conData.dpr 580 bytes
conData.exe 594.50 KB
conData.res 876 bytes
left.bmp 89.05 KB
left.jpg 6.37 KB
left0.bmp 89.05 KB
main_from.gif 724 bytes
UAcountLogin.dcu 3.79 KB
UAcountLogin.dfm 11.26 KB
UAcountLogin.pas 823 bytes
UCommanLogin.dcu 3.67 KB
UCommanLogin.dfm 8.96 KB
UCommanLogin.pas 738 bytes
UCondataBase.dcu 14.42 KB
UCondataBase.ddp 51 bytes
UCondataBase.dfm 20.03 KB
UCondataBase.pas 8.95 KB
UconDataFunction.dcu 859 bytes
UconDataFunction.pas 646 bytes
UDlg.dfm 23.94 KB
UDlg.pas 1.12 KB
UMain.dcu 3.24 KB
UMain.dfm 1.34 KB
UMain.pas 480 bytes
UuserLogin.dcu 3.31 KB
UuserLogin.dfm 207.30 KB
UuserLogin.pas 481 bytes

DataModule (0 folders, 7 files, 66.33 KB, 66.33 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UDM.dcu 8.63 KB
UDM.ddp 51 bytes
UDM.dfm 50.42 KB
UDM.dti 651 bytes
UDM.pas 5.21 KB

filter (0 folders, 38 files, 72.67 KB, 72.67 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UACMFilter.dcu 3.92 KB
UACMFilter.dfm 2.99 KB
UACMFilter.pas 755 bytes
UFilterBasic.dcu 3.99 KB
UFilterBasic.dfm 1.76 KB
UFilterBasic.pas 917 bytes
UFilterspiBasic.dcu 3.79 KB
UFilterspiBasic.dfm 2.29 KB
UFilterspiBasic.pas 638 bytes
UHaoCaiSPIFilter.dcu 3.27 KB
UHaoCaiSPIFilter.dfm 423 bytes
UHaoCaiSPIFilter.pas 419 bytes
UHuoJioFilter.dcu 5.05 KB
UHuoJioFilter.dfm 1.09 KB
UHuoJioFilter.pas 1.76 KB
UoptFilter.dcu 4.44 KB
UoptFilter.dfm 2.35 KB
UoptFilter.pas 1.29 KB
UOtherSPIFiler.dcu 3.35 KB
UOtherSPIFiler.dfm 875 bytes
UOtherSPIFiler.pas 441 bytes
UsetDocFilter.dcu 3.75 KB
UsetDocFilter.dfm 1.54 KB
UsetDocFilter.pas 807 bytes
UsetsFilter.dcu 3.19 KB
UsetsFilter.dfm 920 bytes
UsetsFilter.pas 373 bytes
UStatusFilter.dcu 3.54 KB
UStatusFilter.dfm 1.00 KB
UStatusFilter.pas 742 bytes
USteelPanelSPIFilter.dcu 3.36 KB
USteelPanelSPIFilter.dfm 794 bytes
USteelPanelSPIFilter.pas 438 bytes
UtoolsSPIFilter.dcu 3.38 KB
UtoolsSPIFilter.dfm 1.41 KB
UtoolsSPIFilter.pas 457 bytes

ico (0 folders, 16 files, 82.87 KB, 82.87 KB in total.)
002.bmp 2.05 KB
adminstudio.JPG 3.09 KB
Desktop03.JPG 3.86 KB
g_eval_copy.BMP 2.10 KB
g_files.BMP 2.27 KB
g_l_pack2.BMP 2.10 KB
g_maint_rel.BMP 2.10 KB
g_merge_modules.BMP 2.39 KB
g_white_papers.BMP 2.02 KB
loginimg.jpg 4.38 KB
main_from.gif 724 bytes
setup.bmp 2.08 KB
Thumbs.db 33.50 KB
Yangweitao.jpg 18.42 KB

用户注销.JPG 1.11 KB
Repeot (0 folders, 4 files, 5.55 KB, 5.55 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UreprotUnit.dcu 1.65 KB
UreprotUnit.pas 2.52 KB

Reprotdll (0 folders, 23 files, 1.17 MB, 1.17 MB in total.)
main_from.gif 724 bytes
spiReport.cfg 403 bytes
spiReport.dll 541.50 KB
spiReport.dof 1.41 KB
spiReport.dpr 1.48 KB
spiReport.res 876 bytes
UAbout.dcu 3.35 KB
UAbout.dfm 3.33 KB
UAbout.pas 517 bytes
UImportFunction.dcu 4.67 KB
UImportFunction.pas 5.54 KB
Umain.dcu 23.08 KB
Umain.dfm 419.02 KB
Umain.pas 20.36 KB
USetBorder.dcu 17.00 KB
USetBorder.dfm 115.18 KB
USetBorder.pas 11.93 KB
UsetHeader.dcu 11.53 KB
UsetHeader.dfm 9.58 KB
UsetHeader.pas 8.06 KB
UvarData.dcu 1.21 KB
UvarData.pas 955 bytes

select (0 folders, 6 files, 21.57 KB, 21.57 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UselectSPI.dcu 10.18 KB
UselectSPI.ddp 51 bytes
UselectSPI.dfm 4.36 KB
UselectSPI.pas 5.59 KB

SQLScript (0 folders, 10 files, 15.49 KB, 15.49 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
spi_DropUersMenuRightsFiles.sql 1.22 KB
spi_MakeKitingRoomSPIInReport.sql 2.81 KB
spi_P_IndexAndReport.sql 712 bytes
spi_P_IndexSPIInfor.sql 3.56 KB
spi_P_UpdateInAndOutAmout.sql 1.52 KB
spi_PMakeUersMenuRightsFiles.sql 1.84 KB
spi_tr_OnDeleteUser.sql 632 bytes
领借用入库报表.sql 1.85 KB

sysUsers (0 folders, 42 files, 145.38 KB, 145.38 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UaddToUser.dcu 7.30 KB
UaddToUser.ddp 51 bytes
UaddToUser.dfm 4.36 KB
UaddToUser.pas 3.09 KB
UAddUser.dcu 7.60 KB
UAddUser.ddp 51 bytes
UAddUser.dfm 6.37 KB
UAddUser.pas 3.25 KB
UconData.dcu 306 bytes
UconData.pas 103 bytes
UsetRights.dcu 9.98 KB
UsetRights.ddp 51 bytes
UsetRights.dfm 9.09 KB
UsetRights.pas 5.77 KB
UsetUserRight.dcu 8.78 KB
UsetUserRight.ddp 51 bytes
UsetUserRight.dfm 5.61 KB
UsetUserRight.pas 4.65 KB
UsysButtons.dcu 6.83 KB
UsysButtons.ddp 51 bytes
UsysButtons.dfm 8.29 KB
UsysButtons.pas 2.98 KB
USysForms.dcu 3.99 KB
USysForms.ddp 51 bytes
USysForms.dfm 4.37 KB
USysForms.pas 767 bytes
USysMenu.dcu 3.77 KB
USysMenu.ddp 51 bytes
USysMenu.dfm 3.85 KB
USysMenu.pas 662 bytes
UsysSetButtons.dcu 8.90 KB
UsysSetButtons.ddp 51 bytes
UsysSetButtons.dfm 6.20 KB
UsysSetButtons.pas 4.51 KB
UuserInfor.dcu 4.74 KB
UuserInfor.dfm 2.44 KB
UuserInfor.pas 1.51 KB
UUsers.dcu 3.08 KB
UUsers.dfm 197 bytes
UUsers.pas 310 bytes

业务报表 (0 folders, 31 files, 147.76 KB, 147.76 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
UCaiGouIn_Report.dcu 10.33 KB
UCaiGouIn_Report.ddp 51 bytes
UCaiGouIn_Report.dfm 6.83 KB
UCaiGouIn_Report.pas 4.93 KB
ULingYongIn_Reprot.dcu 10.08 KB
ULingYongIn_Reprot.ddp 51 bytes
ULingYongIn_Reprot.dfm 6.24 KB
ULingYongIn_Reprot.pas 5.08 KB
ULingYongOut_Reprot.dcu 9.32 KB
ULingYongOut_Reprot.ddp 51 bytes
ULingYongOut_Reprot.dfm 5.67 KB
ULingYongOut_Reprot.pas 4.39 KB
UOtherIN_Report.dcu 7.67 KB
UOtherIN_Report.dfm 3.49 KB
UOtherIN_Report.pas 3.19 KB
UOtherOut_Report.dcu 7.67 KB
UOtherOut_Report.dfm 3.42 KB
UOtherOut_Report.pas 3.23 KB
USPIInfor_Report.dcu 9.37 KB
USPIInfor_Report.ddp 51 bytes
USPIInfor_Report.dfm 7.37 KB
USPIInfor_Report.pas 4.52 KB
USuiJinIn_Repeort.dcu 9.51 KB
USuiJinIn_Repeort.ddp 51 bytes
USuiJinIn_Repeort.dfm 5.33 KB
USuiJinIn_Repeort.pas 4.40 KB
UWaiJieIN_Report.dcu 7.73 KB
UWaiJieIN_Report.dfm 3.13 KB
UWaiJieIN_Report.pas 3.21 KB

开发环境控件 (7 folders, 5 files, 2.85 MB, 6.98 MB in total.)
main_from.gif 724 bytes
ttf16.ocx 1.09 MB
TTFI6.ocx 1.34 MB
TTFIWZ6.dll 431.50 KB

DBGridEH1 (0 folders, 41 files, 1.20 MB, 1.20 MB in total.)
DBGridEH.dcu 204.43 KB
DBGridEH.pas 350.08 KB
DBGRIDEH.RES 2.18 KB
DBSUMLST.DCU 18.11 KB
DBSUMLST.PAS 30.11 KB
EHGrids.dcu 58.30 KB
EHGrids.pas 109.96 KB
EHLIB.cfg 386 bytes
EHLIB.DCU 3.80 KB
EHLIB.dof 1.02 KB
EHLIB.DPK 1.01 KB
EHLIB.INC 877 bytes
EHLIB.RES 1.50 KB
EHLIBREG.DCR 1.77 KB
EHLIBREG.DCU 2.08 KB
EHLIBREG.PAS 2.05 KB
EHUTILS.DCU 11.73 KB
EHUTILS.PAS 17.02 KB
GRIDEHED.DCU 19.27 KB
GRIDEHED.DFM 14.75 KB
GRIDEHED.PAS 18.63 KB
main_from.gif 724 bytes
MONTHCAL.PAS 21.74 KB
PRNDBGEH.DCU 48.42 KB
PRNDBGEH.PAS 86.26 KB
PRNDGDLG.DCU 5.26 KB
PRNDGDLG.DFM 2.57 KB
PRNDGDLG.PAS 2.42 KB
PRNTSEH.DCU 5.14 KB
PRNTSEH.PAS 6.00 KB
PRVFRMEH.DCU 11.46 KB
PRVFRMEH.DFM 52.55 KB
PRVFRMEH.PAS 8.99 KB
PRVIEWEH.DCU 22.26 KB
PRVIEWEH.PAS 30.97 KB
PRVIEWEH.RES 848 bytes
RICHEDEH.DCU 19.27 KB
RICHEDEH.DFM 20.63 KB
RICHEDEH.PAS 15.00 KB
Unit1.dcu 2.85 KB

flayStyleVCL (1 folders, 4 files, 8.98 KB, 946.76 KB in total.)
FlatStyle Info - Deutsch.htm 3.93 KB
FlatStyle Info - English.htm 3.66 KB
main_from.gif 724 bytes

FlatStyle (0 folders, 44 files, 937.78 KB, 937.78 KB in total.)
FlatGraphics.pas 1.76 KB
FlatSound.res 69.83 KB
FlatStyle_Cb4.bpk 5.05 KB
FlatStyle_Cb4.cpp 1.30 KB
FlatStyle_Cb4.obj 8.69 KB
FlatStyle_Cb4.res 1.50 KB
FlatStyle_D3.dcp 140.36 KB
FlatStyle_D3.dpk 989 bytes
FlatStyle_D3.dpl 228.50 KB
FlatStyle_D3.res 680 bytes
FlatStyle_D4.bpl 251.00 KB
FlatStyle_D4.cfg 323 bytes
FlatStyle_D4.dof 0.98 KB
FlatStyle_D4.dpk 1.45 KB
FlatStyle_D4.dsk 4.59 KB
FlatStyle_D4.res 1.50 KB
FlatStyle_D5.cfg 382 bytes
FlatStyle_D5.dof 1.16 KB
FlatStyle_D5.dpk 1.48 KB
FlatStyle_D5.dsk 5.35 KB
FlatStyle_D5.res 1.50 KB
FlatUtilitys.pas 7.55 KB
HSLUtils.pas 4.08 KB
main_from.gif 724 bytes
TFlatAnimationUnit.pas 9.63 KB
TFlatAnimWndUnit.pas 6.19 KB
TFlatButtonUnit.pas 19.95 KB
TFlatCheckBoxUnit.pas 14.01 KB
TFlatComboBoxUnit.pas 13.59 KB
TFlatEditUnit.pas 8.69 KB
TFlatGaugeUnit.pas 7.67 KB
TFlatHintUnit.pas 11.27 KB
TFlatListBoxUnit.pas 17.82 KB
TFlatMemoUnit.pas 8.24 KB
TFlatProgressBarUnit.pas 8.85 KB
TFlatRadioButtonUnit.pas 13.83 KB
TFlatRegister.dcr 8.54 KB
TFlatRegister.pas 731 bytes
TFlatSoundUnit.pas 1.96 KB
TFlatSpeedButtonUnit.pas 20.09 KB
TFlatSplitterUnit.pas 9.84 KB
TFlatTabControlUnit.pas 15.42 KB
Version.inc 136 bytes

OUTLOOK (1 folders, 17 files, 539.83 KB, 1.01 MB in total.)
DBGridEh.dcu 199.68 KB
DBGRIDEH.RES 2.13 KB
DBSumLst.dcu 18.11 KB
DSGNINTF.DCU 111.66 KB
DSGNINTF.PAS 135.04 KB
FlatImage.dcu 4.87 KB
FlatImage.pas 2.92 KB
main_from.gif 724 bytes
OLItemForm.dcu 9.02 KB
OLItemForm.dfm 5.37 KB
OLItemForm.pas 6.66 KB
OLItemsProp.dcu 2.35 KB
OLItemsProp.pas 0.99 KB
Outlook.dcu 17.39 KB
Outlook.pas 20.15 KB
Readme.txt 2.11 KB

DEMO (0 folders, 10 files, 496.25 KB, 496.25 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
Project1.cfg 386 bytes
Project1.dof 1.22 KB
Project1.dpr 188 bytes
Project1.exe 464.00 KB
Project1.res 876 bytes
Unit1.dcu 5.89 KB
Unit1.dfm 18.80 KB
Unit1.pas 3.54 KB

xEdit (1 folders, 4 files, 8.84 KB, 328.41 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
MyxEdit.dcu 5.13 KB
MyxEdit.pas 2.32 KB

test (0 folders, 10 files, 319.57 KB, 319.57 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
Project1.cfg 386 bytes
Project1.dof 1.01 KB
Project1.dpr 188 bytes
Project1.exe 304.00 KB
Project1.res 876 bytes
Unit1.dcu 6.16 KB
Unit1.dfm 1.40 KB
Unit1.pas 4.20 KB

xpbarMenu (0 folders, 11 files, 330.93 KB, 330.93 KB in total.)
DelphiXPBarMenu.pas 739 bytes
main_from.gif 724 bytes
MainForm.dfm 107.91 KB
MainForm.pas 8.74 KB
ReadMe.txt 2.98 KB
See.JPG 85.13 KB
TXPBarMENU.bmp 1.62 KB
XPBarMenu.pas 67.71 KB
XPBarMenuDemo.dpr 199 bytes
XPMenu1504.pas 54.55 KB

xpMenu (0 folders, 7 files, 93.18 KB, 93.18 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
SeeMe.gif 15.14 KB
TXPMENU.bmp 1.62 KB
XPMenu.dcr 468 bytes
XPMenu.dcu 24.34 KB
XPMenu.pas 50.24 KB

xpMenu1 (1 folders, 7 files, 129.68 KB, 253.76 KB in total.)
main_from.gif 724 bytes
Readme.txt 8.06 KB
SeeMe.gif 15.14 KB
TXPMENU.bmp 1.62 KB
XPMenu.dcr 468 bytes
XPMenu.pas 103.02 KB

xpMenuExample (0 folders, 5 files, 124.08 KB, 124.08 KB in total.)
fxpExample.dfm 118.09 KB
fxpExample.pas 4.42 KB
main_from.gif 724 bytes
xpExample.dpr 199 bytes

开发文档 (0 folders, 9 files, 1.50 MB, 1.50 MB in total.)
Data Dictionary Model.doc 24.00 KB
EMobile-配件仓库概要设计说明书1.0.doc 621.00 KB
main_from.gif 724 bytes
备份属于 配件库数据字典.wbk 352.00 KB
备件仓库管理开发进度计划.doc 21.00 KB
备件仓库管理需求.doc 20.50 KB
配件库管理开发计划.mpp 148.50 KB
配件库数据字典.doc 350.50 KB上一源码:判断E_Mail地址合法性Delphi7源码
下一源码:朋友管理系统

下载地址    

 • 配件仓库管理

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!