hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 授权方式: 金币下载
 • 支付金币: 1个
 • 金币充值: 点击查看
 • 下载方法: 点击查看
 • 源码大小: 632 KB
 • 评分等级: ★★★
 • 源码类别: 金币下载
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 整理录入: 昕晨
 • 更新时间: 2010/8/24 6:10:06

源码介绍    


FC NES游戏模拟器的代码
 (4 folders, 114 files, 1.05 MB, 2.13 MB in total.)
  AboutDlg.cpp 2.16 KB
  AboutDlg.h 643 bytes
  App.cpp 1.80 KB
  App.h 2.42 KB
  Archive.cpp 7.79 KB
  Archive.h 247 bytes
  ChatDlg.cpp 7.40 KB
  ChatDlg.h 1.07 KB
  CheatDlg.cpp 38.01 KB
  CheatDlg.h 3.53 KB
  CHyperLink.h 6.11 KB
  Com.cpp 629 bytes
  Com.h 296 bytes
  Config.cpp 36.55 KB
  Config.h 17.22 KB
  ControllerDlg.cpp 15.19 KB
  ControllerDlg.h 1.51 KB
  Crclib.cpp 1.29 KB
  Crclib.h 465 bytes
  DatachBarcodeDlg.cpp 4.19 KB
  DatachBarcodeDlg.h 830 bytes
  DebugOut.cpp 1.27 KB
  DebugOut.h 723 bytes
  DipSwitchDlg.cpp 3.15 KB
  DipSwitchDlg.h 576 bytes
  DirectDraw.cpp 50.94 KB
  DirectDraw.h 10.55 KB
  DirectInput.cpp 11.43 KB
  DirectInput.h 1.62 KB
  DirectSound.cpp 13.42 KB
  DirectSound.h 3.06 KB
  EmulatorDlg.cpp 4.49 KB
  EmulatorDlg.h 700 bytes
  EmuThread.cpp 27.69 KB
  EmuThread.h 3.73 KB
  ExtSoundFile.h 835 bytes
  FolderDlg.cpp 8.65 KB
  FolderDlg.h 0.99 KB
  GameOptionDlg.cpp 4.69 KB
  GameOptionDlg.h 681 bytes
  GraphicsDlg.cpp 8.66 KB
  GraphicsDlg.h 861 bytes
  JoyAxisDlg.cpp 3.83 KB
  JoyAxisDlg.h 837 bytes
  LanguageDlg.cpp 1.82 KB
  LanguageDlg.h 601 bytes
  LauncherDlg.cpp 48.54 KB
  LauncherDlg.h 4.04 KB
  lzAscii.h 2.68 KB
  lzSight.h 588 bytes
  lzTVlayer.h 90.32 KB
  Macro.h 705 bytes
  MainFrame.cpp 85.30 KB
  MainFrame.h 5.14 KB
  MemoryView.cpp 13.59 KB
  MemoryView.h 1.06 KB
  MMTimer.cpp 1.15 KB
  MMTimer.h 576 bytes
  MovieDlg.cpp 2.27 KB
  MovieDlg.h 578 bytes
  MovieInfoDlg.cpp 1.98 KB
  MovieInfoDlg.h 642 bytes
  NameTableView.cpp 4.38 KB
  NameTableView.h 812 bytes
  NetPlay.cpp 21.98 KB
  NetPlay.h 3.47 KB
  NetPlayDlg.cpp 15.66 KB
  NetPlayDlg.h 1.06 KB
  nx_2xSaI.h 27.92 KB
  nx_Scale2x.h 9.43 KB
  nx_Super2xSaI.h 27.05 KB
  nx_SuperEagle.h 22.25 KB
  PaletteEdit.cpp 14.10 KB
  PaletteEdit.h 1.35 KB
  PaletteView.cpp 3.29 KB
  PaletteView.h 800 bytes
  Pathlib.cpp 3.07 KB
  Pathlib.h 1.29 KB
  PatternView.cpp 4.80 KB
  PatternView.h 881 bytes
  Plugin.cpp 2.04 KB
  Plugin.h 1.33 KB
  Pngwrite.h 3.33 KB
  Recent.cpp 5.90 KB
  Recent.h 793 bytes
  Registry.cpp 5.10 KB
  Registry.h 1.05 KB
  Render.h 13.16 KB
  Render16bpp.h 19.21 KB
  Render24bpp.h 20.38 KB
  Render32bpp.h 19.26 KB
  Render8bpp.h 7.26 KB
  resource.h 504 bytes
  RomInfoDlg.cpp 2.03 KB
  RomInfoDlg.h 1.01 KB
  ShortcutDlg.cpp 9.58 KB
  ShortcutDlg.h 1.07 KB
  SimpleVirusChecker.c 4.37 KB
  SimpleVirusChecker.h 0.99 KB
  SoundDlg.cpp 4.86 KB
  SoundDlg.h 672 bytes
  Typedef.h 1.56 KB
  VirtuaNES.dsp 111.31 KB
  VirtuaNES.dsw 547 bytes
  VirtuaNES.opt 49.50 KB
  VirtuaNES.rc 3.23 KB
  VirtuaNESres.h 26.36 KB
  WaveRec.cpp 1.27 KB
  WaveRec.h 910 bytes
  WinMain.cpp 5.93 KB
  Wnd.cpp 3.02 KB
  Wnd.h 6.34 KB
  WndHook.cpp 1.82 KB
  WndHook.h 782 bytes
   Doc
 (0 folders, 2 files, 15.15 KB, 15.15 KB in total.)
  Copying.txt 15.05 KB
  ReadmeSrc.txt 103 bytes
   NES
 (3 folders, 22 files, 293.65 KB, 935.91 KB in total.)
   APU.cpp 15.69 KB
   APU.h 2.85 KB
   Cheat.h 799 bytes
   Cpu.cpp 36.23 KB
   CPU.h 2.50 KB
   MMU.cpp 6.75 KB
   MMU.h 3.86 KB
   Nes.cpp 94.37 KB
   Nes.h 8.68 KB
   PAD.cpp 16.43 KB
   PAD.h 3.56 KB
   PPU.cpp 24.69 KB
   PPU.h 3.95 KB
   ROM.cpp 12.20 KB
   ROM.h 5.43 KB
   ROM_Patch.cpp 10.31 KB
   ROMDB.cpp 4.21 KB
   ROMDB.h 1.05 KB
   State.h 6.80 KB
   VS_Setting.h 4.17 KB
   VsUnisystem.cpp 28.70 KB
   VsUnisystem.h 433 bytes
    ApuEX
 (1 folders, 15 files, 84.50 KB, 131.98 KB in total.)
    APU_FDS.cpp 9.51 KB
    APU_FDS.h 2.25 KB
    APU_FME7.cpp 8.36 KB
    APU_FME7.h 2.26 KB
    APU_INTERFACE.h 1.65 KB
    APU_INTERNAL.cpp 28.79 KB
    APU_INTERNAL.h 5.71 KB
    APU_MMC5.cpp 7.92 KB
    APU_MMC5.h 2.00 KB
    APU_N106.cpp 4.14 KB
    APU_N106.h 1.48 KB
    APU_VRC6.cpp 5.57 KB
    APU_VRC6.h 1.65 KB
    APU_VRC7.cpp 2.10 KB
    APU_VRC7.h 1.08 KB
    emu2413
 (0 folders, 4 files, 47.48 KB, 47.48 KB in total.)
   2413tone.h 1.82 KB
   emu2413.c 40.01 KB
   emu2413.h 3.83 KB
   vrc7tone.h 1.82 KB
    Mapper
 (0 folders, 284 files, 473.53 KB, 473.53 KB in total.)
   EEPROM.h 8.11 KB
   Mapper.cpp 2.00 KB
   Mapper.h 2.36 KB
   Mapper000.cpp 815 bytes
   Mapper000.h 366 bytes
   Mapper001.cpp 7.08 KB
   Mapper001.h 655 bytes
   Mapper002.cpp 1.06 KB
   Mapper002.h 455 bytes
   Mapper003.cpp 1.17 KB
   Mapper003.h 402 bytes
   Mapper004.cpp 11.56 KB
   Mapper004.h 970 bytes
   Mapper005.cpp 15.74 KB
   Mapper005.h 1.62 KB
   Mapper006.cpp 1.61 KB
   Mapper006.h 631 bytes
   Mapper007.cpp 765 bytes
   Mapper007.h 416 bytes
   Mapper008.cpp 447 bytes
   Mapper008.h 402 bytes
   Mapper009.cpp 2.00 KB
   Mapper009.h 602 bytes
   Mapper010.cpp 1.99 KB
   Mapper010.h 602 bytes
   Mapper011.cpp 589 bytes
   Mapper011.h 404 bytes
   Mapper012.cpp 5.14 KB
   Mapper012.h 904 bytes
   Mapper013.cpp 477 bytes
   Mapper013.h 402 bytes
   Mapper015.cpp 1.84 KB
   Mapper015.h 402 bytes
   Mapper016.cpp 8.00 KB
   Mapper016.h 1.01 KB
   Mapper017.cpp 1.89 KB
   Mapper017.h 612 bytes
   Mapper018.cpp 5.39 KB
   Mapper018.h 642 bytes
   Mapper019.cpp 6.45 KB
   Mapper019.h 742 bytes
   Mapper021.cpp 4.44 KB
   Mapper021.h 647 bytes
   Mapper022.cpp 1.27 KB
   Mapper022.h 404 bytes
   Mapper023.cpp 4.77 KB
   Mapper023.h 664 bytes
   Mapper024.cpp 2.60 KB
   Mapper024.h 630 bytes
   Mapper025.cpp 5.24 KB
   Mapper025.h 708 bytes
   Mapper026.cpp 2.91 KB
   Mapper026.h 628 bytes
   Mapper032.cpp 1.60 KB
   Mapper032.h 552 bytes
   Mapper033.cpp 3.57 KB
   Mapper033.h 644 bytes
   Mapper034.cpp 712 bytes
   Mapper034.h 445 bytes
   Mapper040.cpp 1.10 KB
   Mapper040.h 593 bytes
   Mapper041.cpp 934 bytes
   Mapper041.h 582 bytes
   Mapper042.cpp 1.33 KB
   Mapper042.h 597 bytes
   Mapper043.cpp 1.82 KB
   Mapper043.h 704 bytes
   Mapper044.cpp 5.15 KB
   Mapper044.h 799 bytes
   Mapper045.cpp 6.37 KB
   Mapper045.h 990 bytes
   Mapper046.cpp 1.40 KB
   Mapper046.h 603 bytes
   Mapper047.cpp 4.58 KB
   Mapper047.h 799 bytes
   Mapper048.cpp 2.18 KB
   Mapper048.h 605 bytes
   Mapper050.cpp 1.29 KB
   Mapper050.h 624 bytes
   Mapper051.cpp 1.91 KB
   Mapper051.h 611 bytes
   Mapper057.cpp 1.33 KB
   Mapper057.h 541 bytes
   Mapper058.cpp 715 bytes
   Mapper058.h 409 bytes
   Mapper060.cpp 655 bytes
   Mapper060.h 409 bytes
   Mapper062.cpp 864 bytes
   Mapper062.h 409 bytes
   Mapper064.cpp 4.08 KB
   Mapper064.h 710 bytes
   Mapper065.cpp 2.49 KB
   Mapper065.h 649 bytes
   Mapper066.cpp 762 bytes
   Mapper066.h 441 bytes
   Mapper067.cpp 2.17 KB
   Mapper067.h 627 bytes
   Mapper068.cpp 2.65 KB
   Mapper068.h 642 bytes
   Mapper069.cpp 2.79 KB
   Mapper069.h 646 bytes
   Mapper070.cpp 1.00 KB
   Mapper070.h 414 bytes
   Mapper071.cpp 765 bytes
   Mapper071.h 441 bytes
   Mapper072.cpp 623 bytes
   Mapper072.h 402 bytes
   Mapper073.cpp 1.32 KB
   Mapper073.h 596 bytes
   Mapper074.cpp 5.20 KB
   Mapper074.h 855 bytes
   Mapper075.cpp 1.32 KB
   Mapper075.h 537 bytes
   Mapper076.cpp 1.02 KB
   Mapper076.h 536 bytes
   Mapper077.cpp 528 bytes
   Mapper077.h 402 bytes
   Mapper078.cpp 719 bytes
   Mapper078.h 402 bytes
   Mapper079.cpp 494 bytes
   Mapper079.h 407 bytes
   Mapper080.cpp 1.62 KB
   Mapper080.h 405 bytes
   Mapper082.cpp 1.69 KB
   Mapper082.h 539 bytes
   Mapper083.cpp 3.83 KB
   Mapper083.h 713 bytes
   Mapper085.cpp 3.44 KB
   Mapper085.h 628 bytes
   Mapper086.cpp 0.98 KB
   Mapper086.h 440 bytes
   Mapper087.cpp 445 bytes
   Mapper087.h 407 bytes
   Mapper088.cpp 1.65 KB
   Mapper088.h 552 bytes
   Mapper089.cpp 632 bytes
   Mapper089.h 402 bytes
   Mapper090.cpp 6.98 KB
   Mapper090.h 1.04 KB
   Mapper091.cpp 1.49 KB
   Mapper091.h 596 bytes
   Mapper092.cpp 800 bytes
   Mapper092.h 402 bytes
   Mapper093.cpp 490 bytes
   Mapper093.h 405 bytes
   Mapper094.cpp 453 bytes
   Mapper094.h 404 bytes
   Mapper095.cpp 2.53 KB
   Mapper095.h 646 bytes
   Mapper096.cpp 911 bytes
   Mapper096.h 590 bytes
   Mapper097.cpp 593 bytes
   Mapper097.h 402 bytes
   Mapper099.cpp 1.07 KB
   Mapper099.h 447 bytes
   Mapper100.cpp 4.27 KB
   Mapper100.h 762 bytes
   Mapper101.cpp 524 bytes
   Mapper101.h 441 bytes
   Mapper105.cpp 2.91 KB
   Mapper105.h 663 bytes
   Mapper107.cpp 468 bytes
   Mapper107.h 402 bytes
   Mapper108.cpp 410 bytes
   Mapper108.h 402 bytes
   Mapper109.cpp 1.92 KB
   Mapper109.h 619 bytes
   Mapper110.cpp 1.09 KB
   Mapper110.h 541 bytes
   Mapper112.cpp 2.46 KB
   Mapper112.h 649 bytes
   Mapper113.cpp 1.06 KB
   Mapper113.h 441 bytes
   Mapper114.cpp 2.54 KB
   Mapper114.h 756 bytes
   Mapper115.cpp 4.61 KB
   Mapper115.h 938 bytes
   Mapper116.cpp 5.24 KB
   Mapper116.h 865 bytes
   Mapper117.cpp 1.74 KB
   Mapper117.h 587 bytes
   Mapper118.cpp 3.49 KB
   Mapper118.h 750 bytes
   Mapper119.cpp 4.83 KB
   Mapper119.h 772 bytes
   Mapper122.cpp 462 bytes
   Mapper122.h 405 bytes
   Mapper133.cpp 515 bytes
   Mapper133.h 407 bytes
   Mapper134.cpp 1.28 KB
   Mapper134.h 552 bytes
   Mapper135.cpp 1.83 KB
   Mapper135.h 606 bytes
   Mapper140.cpp 466 bytes
   Mapper140.h 412 bytes
   Mapper142.cpp 1.73 KB
   Mapper142.h 706 bytes
   Mapper151.cpp 901 bytes
   Mapper151.h 405 bytes
   Mapper160.cpp 3.60 KB
   Mapper160.h 636 bytes
   Mapper180.cpp 429 bytes
   Mapper180.h 404 bytes
   Mapper181.cpp 519 bytes
   Mapper181.h 405 bytes
   Mapper182.cpp 1.87 KB
   Mapper182.h 609 bytes
   Mapper183.cpp 3.53 KB
   Mapper183.h 611 bytes
   Mapper185.cpp 1.00 KB
   Mapper185.h 420 bytes
   Mapper187.cpp 5.66 KB
   Mapper187.h 888 bytes
   Mapper188.cpp 720 bytes
   Mapper188.h 400 bytes
   Mapper189.cpp 3.61 KB
   Mapper189.h 740 bytes
   Mapper190.cpp 5.24 KB
   Mapper190.h 837 bytes
   Mapper191.cpp 2.06 KB
   Mapper191.h 729 bytes
   Mapper193.cpp 736 bytes
   Mapper193.h 405 bytes
   Mapper194.cpp 385 bytes
   Mapper194.h 402 bytes
   Mapper198.cpp 2.97 KB
   Mapper198.h 748 bytes
   Mapper222.cpp 1.06 KB
   Mapper222.h 409 bytes
   Mapper225.cpp 1.41 KB
   Mapper225.h 402 bytes
   Mapper226.cpp 1.27 KB
   Mapper226.h 537 bytes
   Mapper227.cpp 1.13 KB
   Mapper227.h 402 bytes
   Mapper228.cpp 1.02 KB
   Mapper228.h 402 bytes
   Mapper229.cpp 768 bytes
   Mapper229.h 402 bytes
   Mapper230.cpp 1.10 KB
   Mapper230.h 417 bytes
   Mapper231.cpp 751 bytes
   Mapper231.h 402 bytes
   Mapper232.cpp 888 bytes
   Mapper232.h 542 bytes
   Mapper233.cpp 986 bytes
   Mapper233.h 404 bytes
   Mapper234.cpp 1.33 KB
   Mapper234.h 591 bytes
   Mapper235.cpp 1.89 KB
   Mapper235.h 402 bytes
   Mapper236.cpp 1.61 KB
   Mapper236.h 546 bytes
   Mapper240.cpp 545 bytes
   Mapper240.h 405 bytes
   Mapper241.cpp 456 bytes
   Mapper241.h 402 bytes
   Mapper242.cpp 404 bytes
   Mapper242.h 402 bytes
   Mapper243.cpp 1.46 KB
   Mapper243.h 542 bytes
   Mapper244.cpp 510 bytes
   Mapper244.h 400 bytes
   Mapper245.cpp 4.13 KB
   Mapper245.h 847 bytes
   Mapper246.cpp 0.98 KB
   Mapper246.h 405 bytes
   Mapper248.cpp 3.32 KB
   Mapper248.h 820 bytes
   Mapper249.cpp 7.02 KB
   Mapper249.h 889 bytes
   Mapper251.cpp 1.98 KB
   Mapper251.h 623 bytes
   Mapper252.cpp 3.83 KB
   Mapper252.h 661 bytes
   Mapper254.cpp 4.98 KB
   Mapper254.h 893 bytes
   Mapper255.cpp 2.10 KB
   Mapper255.h 623 bytes
   MapperFactory.cpp 14.51 KB
   MapperFDS.cpp 13.44 KB
   MapperFDS.h 2.18 KB
   MapperNSF.cpp 37.58 KB
   MapperNSF.h 1.83 KB
   PadEX
 (0 folders, 29 files, 36.75 KB, 36.75 KB in total.)
  EXPAD.h 1.04 KB
  EXPAD_CrazyClimber.cpp 1.38 KB
  EXPAD_CrazyClimber.h 492 bytes
  EXPAD_ExcitingBoxing.cpp 1.31 KB
  EXPAD_ExcitingBoxing.h 566 bytes
  EXPAD_FamlyTrainer.cpp 2.33 KB
  EXPAD_FamlyTrainer.h 563 bytes
  EXPAD_HyperShot.cpp 484 bytes
  EXPAD_HyperShot.h 435 bytes
  EXPAD_Keyboard.cpp 5.17 KB
  EXPAD_Keyboard.h 492 bytes
  EXPAD_Mahjang.cpp 2.21 KB
  EXPAD_Mahjang.h 553 bytes
  EXPAD_OekakidsTablet.cpp 1.96 KB
  EXPAD_OekakidsTablet.h 633 bytes
  EXPAD_Paddle.cpp 1.47 KB
  EXPAD_Paddle.h 640 bytes
  EXPAD_SpaceShadowGun.cpp 1.45 KB
  EXPAD_SpaceShadowGun.h 604 bytes
  EXPAD_Toprider.cpp 5.53 KB
  EXPAD_Toprider.h 636 bytes
  EXPAD_TurboFile.cpp 1.04 KB
  EXPAD_TurboFile.h 504 bytes
  EXPAD_VSUnisystem.cpp 947 bytes
  EXPAD_VSUnisystem.h 422 bytes
  EXPAD_VSZapper.cpp 1.88 KB
  EXPAD_VSZapper.h 599 bytes
  EXPAD_Zapper.cpp 1.10 KB
  EXPAD_Zapper.h 536 bytes
   res
 (0 folders, 5 files, 2.85 KB, 2.85 KB in total.)
  CheatImageList.bmp 630 bytes
  header_down.ico 318 bytes
  header_up.ico 318 bytes
  LauncherImageList.bmp 886 bytes
  VirtuaNES.ico 766 bytes
  zlib
 (0 folders, 5 files, 154.02 KB, 154.02 KB in total.)
 unzip.c 35.00 KB
 unzip.h 9.97 KB
 zconf.h 7.90 KB
 zlib.h 40.81 KB
 zlib.lib 60.35 KB


上一源码:阿文的处女作打人游戏
下一源码:黑白棋 V1.0 试用网络版源代码

下载地址    

 • FC NES游戏模拟器的源代码

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!