hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 论文编号: 佚名
 • 论文字数: 10000 字
 • 支付金币: 5个
 • 金币充值: 点击查看金币充值
 • 资源类型: 毕业设计
 • 论文语言: 简体中文
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 解压密码:
 • 评分等级: ★★★
 • 整理录入: 昕晨
 • 更新时间: 2021/8/24 23:33:38

设计介绍    


目   录
 第一章系统设计....................................
1.1目标设计.......................................
1.2系统功能设计...................................
第二章数据库设计与实现............................
2.1需求分析........................................
2.2逻辑设计........................................
2.3创建数据库和表..................................
第三章系统和数据库的配置...........................
3.1后台服务器配置..................................
3.2后台数据库的配置................................
3.3后台全局配置资料................................
第四章前端网络页面的开发与设计
4.1系统首页........................................
4.2主页面........................................
4.3注册检查页面....................................
4.4用户注册页面....................................
4.5修改用户注册信息页面............................
4.6图书查找页面...................................
4.7采办图书页面....................................
4.8定单检查页面....................................
4.9管理员首页.....................................
4.10浏览图书列表页面...............................
4.11浏览图书详细信息页面...........................
4.12修改图书信息页面...............................
4.13增加图书信息页面...............................
4.14删除图书页面...................................

 


上一源码:ASP网上售房管理系统毕业设计
下一源码:asp网上体育用品商店毕业设计

下载地址    

 • ASP网上书店书系统毕业设计

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!